Palliatieve zorg

CodeM.1099
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers24
ContactPurdey Lansink / Liesbeth Hazelhorst | p.m.lansink@saxion.nl / e.j.hazelhorst@saxion.nl | 06 - 1091 3357 / 06 - 1237 1224
Type minorC: Toegankelijk voor één hbo-opleiding (hbo-v)

Palliatieve zorg (voltijd)Wil jij je bekwamen in het verlenen van passende zorg die aansluit op de wensen en behoeften van zorgvragers met een palliatieve zorgbehoefte? Wil je leren hoe je levenseinde-gesprekken voert? Wat je rol is als verpleegkundige in het signaleren en markeren van de palliatieve fase en welke meetinstrumenten toepasbaar zijn om symptoomlast te monitoren en registreren op alle domeinen van palliatieve zorg. 

Palliatieve zorg is de zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden (Kwaliteitskader Palliatieve zorg, 2017). De behoefte aan palliatieve zorg zal de komende jaren door de vergrijzing en het toenemend aantal chronisch zieken enorm toenemen (IKNL, 2014). Alle (aankomende) studenten verpleegkunde komen in aanraking met zorgvragers in de palliatieve fase, zowel intra- als extramuraal.

De minor Palliatieve zorg - voltijd is toegankelijk voor:

  • Studenten hbo-v;
  • Studenten hbo-v studieroute gezondheid en technologie (G&T).

Een aanvullende voorwaarde is dat je bij de start van de minor het competentieniveau ‘gevorderd’ hebt behaald én dat je minimaal 20 weken stage hebt gelopen (Voor MBO-instroom geldt de stagevoorwaarde niet).

De minor palliatieve zorg biedt studenten verpleegkunde de gelegenheid om competenties te ontwikkelen die nodig zijn om de zorg zo te bieden dat deze aansluit op de wensen en behoeften van zorgvragers in de palliatieve fase. Het voeren van gesprekken rondom het levenseinde zijn niet makkelijk, maar zul je als (wijk)verpleegkundige wel voeren. In de minor leer je hoe je, met behulp van verschillende gesprekshulpen, deze gesprekken kunt voeren zodat je over deze benoemingsverlegenheid heen stapt. Je leert hoe de fasering van palliatieve zorg eruit ziet, hoe signalering en markering plaats vindt en wat hierbij de rol van de verpleegkundige is. 

Palliatieve zorg bestaat uit vier domeinen, te weten het psychisch, sociaal, spiritueel en fysiek domein. Op al deze domeinen valt veel te leren. Zo maak je in het fysieke domein kennis met een aantal ziektebeelden, zoals COPD, hartfalen, oncologische aandoeningen, nierfalen en leer je d.m.v. palliatief redeneren de bijbehorende symptomen te herkennen en monitoren. Binnen het spirituele domein leer je bijv. zingevings- en levensvragen te herkennen en binnen het sociale domein krijg je inzicht in de betekenis van palliatieve zorg voor de naasten. Je leert dus veel over je eigen ontwikkeling, wie ben jij als verpleegkundige hoe ga je om met zorg voor mensen met een ongeneeslijke aandoening? Daarbij is het van belang aandacht te hebben voor je persoonlijke ontwikkeling en de beleving van jezelf. Wat betekent het uitvoeren van palliatieve zorg en de confrontatie met aftakeling, lijden, verlies en dood voor jou als mens?

De minor palliatieve zorg biedt jou de gelegenheid competenties te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om zorg te verlenen in de palliatieve fase, met oog voor de menselijke maat en afstemming van zorg op het individu. De competenties zijn gebaseerd op de zeven competentiegebieden van de Canadian Medical Education for Specialsts (CanMeds): zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve professional, gezondheidsbevorderaar, organisator, professional en kwaliteitsbevorderaar.

De minor is opgedeeld in een theoriegedeelte en een praktijkdeel. In het theoriegedeelte heb je les volgens het rooster. Elke lesweek heeft drie dagen waarin docentafhankelijke activiteiten plaatsvinden en twee dagen voor niet-docentafhankelijke activiteiten, zoals zelfstudie en het voorbereiding en uitwerken van opdrachten.

Het praktijkdeel is een oriëntatie in de praktijk. Op je praktijkplaats voer je praktijkopdrachten uit. Tijdens deze praktijkeperiode heb je elke week één lesdag. De praktijkplaatsen worden toegewezen door de minorcoördinator, in overleg met het stagebureau en we proberen deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij je woonplaats.

Tijdens de minor wordt de ontwikkeling van jouw competenties op verschillende manieren beoordeeld: 

  • praktijkorientatie;
  • ethisch beraad/dossierbespreking;
  • literatuurorientatie;
  • casestudy.

Er worden verschillende toetsvormen gehanteerd: verslag, video en presentatie.

Studenten verpleegkunde die deze minor hebben gevolgd geven aan: "Ik durf nu op een zorgvrager af te stappen die net een slecht-nieuws-gesprek heeft gehad en durf te vragen wat ik kan betekenen." Een andere student benoemd: "Ik heb geleerd wat het betekent om pro-actieve zorg te verlenen en samen met de zorgvrager en diens naasten te bespreken hoe het komende zorgtraject eruit ziet en wat ik hierin kan betekenen."

De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de benadering van palliatieve zorg. Tien jaar geleden was er nog sprake van een strikte scheiding tussen cure en care. Palliatieve zorg kwam pas in beeld als er geen curatieve opties meer waren en het sterven op korte termijn werd verwacht. Palliatieve zorg is nu een onderdeel van een zorgcontinuüm met een geleidelijke overgang van cure naar care. Waar eerst palliatieve zorg alleen nog geassocieerd werd met oncologische zorg, is er meer en meer bewustwording dat bij mensen met één of meer chronische aandoeningen op bepaald moment ook enige vorm van palliatieve zorg nodig is. Een toenemend aantal mensen zal deze vorm van zorg op verschillende plaatsen ontvangen. Bijvoorbeeld in de eigen thuissituatie, in een verpleeghuis, een instelling voor psychiatrie, een hospice of ziekenhuis. 


Contact
Purdey Lansink
p.m.lansink@saxion.nl
06 - 1091 3357

Liesbeth Hazelhorst
e.j.hazelhorst@saxion.nl
06 - 123 712 24