Jobcoaching van mensen met een arbeidsbeperking

CodeM.1127
PeriodeKwartiel 3-4
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactJan Woldendorp of Gonny Tomassen | j.woldendorp@saxion.nl of g.a.tomassen@saxion.nl | 06 - 1062 5741 (Jan) of 06 - 1206 2990 (Gonny)
Type minorA: Toegankelijk voor elke hbo-opleiding

De minor Jobcoaching van mensen met een arbeidsbeperking bereidt je voor op het werkveld van de jobcoach. Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking bij het vinden, verkrijgen en behouden van werk. Als jobcoach begeleid je je cliënt naar en op de werkplek en zorg je dat op die werkplek de voorwaarden gecreëerd worden waardoor duurzaam (behoud van) werk mogelijk wordt. Je begeleidt en ondersteunt je cliënt, maar ook de werkgever en collega’s op de werkvloer. Daarmee verbind je als jobcoach alle niveaus van de organisatie, van management tot uitvoering.  

Het vak van jobcoach is sterk in opkomst en kenmerkt zich door een grote dynamiek. Je werkt samen met veel verschillende professionals uit allerlei disciplines. Een jobcoach is sociaal, maar ook zakelijk. Met de opkomst van sociaal ondernemerschap zijn veel organisaties de slag aan het maken naar meer inclusief HRM. In de minor benader je het vak van jobcoach in de bredere context van professionals en organisaties die actief zijn bij (arbeids)re-integratie en participatie. Daarbij kun je denken aan functies als klantmanager, adviseur werk, trajectbegeleider of re-integratieconsulent bij gemeente, UWV, re-integratiebedrijven of in het speciaal onderwijs.

Deze minor is breed toegankelijk en is geschikt voor studenten die op basis van een goede voorlichting en oriëntatie bewust kiezen om deze minor te volgen. In het aanbod en de toetsing van de modulen kan gedifferentieerd worden voor/door studenten met verschillende onderwijsachtergronden. Bij de toelating wordt kritisch gekeken naar motivatie en relevantie.

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en/of op meerdere dagen plaatsvinden. De minor wordt alleen in deeltijd aangeboden bij voldoende studenten.

De minor omvat een achttal moduulthema’s. Daarin werk je naast algemene hbo-competenties aan de volgende beroepsspecifieke competenties:

 • Methodisch Handelen Jobcoaching
  Je leert instrumenten in te zetten, te coachen, om te gaan met weerstand en zelfsturing te bevorderen. Vanuit de Individuele Vraaggerichte Benadering draag je bij aan een duurzame arbeidsinpassing. Je ontwikkelt methodische vaardigheden in de begeleiding van de client naar werk en in de coaching-on-the-job.
 • Theoretisch en methodisch Kader
  Thema’s als de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, Supported Employment en de Individuele Vraaggerichte Benadering als theoretisch en methodisch raamwerk voor arbeidsparticipatie komen aan bod.
 • Professioneel management
  Je leert je eigen werk te organiseren, casemanagement en -regie, interdisciplinair te werken en om te gaan met conflicterende doelstellingen van stakeholders.
 • Juridische Aspecten
  Vanuit een goed inzicht in de juridische kaders van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht leer je juridische kennis toe te passen op individuele casuïstiek.
 • Methodisch Handelen Arbeidsmarktcommunicatie
  Je leert technieken voor een klantgerichte communicatie met werkgevers tijdens de fasen van jobhunting/jobfinding, jobanalyse en matching. Zoals acquisitie, zakelijke profilering, relatiebeheer, netwerken en organisatiesensitiviteit.
 • Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPO)
  PPO heeft als doel de relatie tussen het handelen als persoon en als professional te verkennen en te ontwikkelen. Reflectie en zelfinzicht leveren de bouwstenen voor bewuste en intrinsieke persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Doelgroepkennis
  Je krijgt kennis van de factoren die de arbeidsmarktkansen van individuen beïnvloeden. Dat geldt bij uitstek voor psychische, cognitieve en fysiologische ziektebeelden en stoornissen, maar ook voor kennis van andere (culturele, maatschappelijke en contextuele) factoren die helpt om individuele verschillen en overeenkomsten te herkennen en te duiden.
 • Coaching on the Job
  Je leert concreet formuleren en het op de werkvloer begeleiden en realiseren van coachingdoelen. Feedback en reflectie (PDCA) zijn de grondslagen voor ontwikkeling.

De effectieve studiebelasting van de minor is circa 35 uur per week waarvan 15 contacturen en (duo- en groeps)opdrachten en 20 uur zelfstudie. De minor is ingericht volgens het principe van blended learning. De lessen bestaan uit instructielessen, workshops, (peer)feedback tijdens contactonderwijs, practica en online samenwerking.

Tijdens de minor wordt de student begeleid door een studiecoach/PPO-docent die aansluit bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student.  Deze ontwikkelingsgerichte begeleiding loopt door in de PPO-bijeenkomsten. Daarnaast zijn de moduulcoördinatoren verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de begeleiding tijdens de uitvoering van hun specifieke moduul.

De minor bevat  een diversiteit aan toetsvormen. Voor de methodische vakken lever je een proeve van vakbekwaamheid in de vorm van analyse van een gespreksopname van een begeleidings- of acquisitiegesprek. Meer kennisgerichte onderdelen worden getoetst met een kennistoets of het ontwikkelen van een voorlichtingsproduct. Daarnaast werk je aan een portfolio waarin je je professionele doen en laten verantwoordt in het begeleiden van een individueel coachingstraject. Tenslotte maakt ook een eindpresentatie van jou als professionele jobcoach onderdeel uit van de integrale toetsing.


Contact
Jan Woldendorp
j.woldendorp@saxion.nl
06 - 1062 5741

Gonny Tomassen
g.a.tomassen@saxion.nl
06 - 1206 2990