Werken in een gedwongen kader

CodeM.911
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers32
ContactEvelin Zwijnenberg | e.w.b.zwijnenberg@saxion.nl | 088 - 019 1736
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (Type minor B. Een Saxion minor die open staat voor studenten van meerdere opleidingen.)
UitsluitingenBouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Civiele Techniek, International Business and Management Studies, Technische Bedrijfskunde, Recht
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

Werken in een gedwongen kaderBen je geïnteresseerd in wat mensen er toe beweegt om maatschappelijk en juridisch onacceptabel gedrag te vertonen (criminele feiten, kindermishandeling, overlast)? Zou je mensen in deze situaties willen begeleiden naar een leven met een beter perspectief? Ben je geïnteresseerd in wat justitiële antwoorden zijn op probleem- en delict gedrag? Of wat oorzaken kunnen zijn voor opvoedingsproblemen, probleemgedrag en/of delinquent gedrag van jongeren? Ben je gemotiveerd om op zoek te gaan naar krachten, mogelijkheden en hulpbronnen van mensen die vaak al een lange geschiedenis in de hulpverlening hebben?
Dan is de minor Werken in een gedwongen kader interessant voor jou. 

Deze minor is een vierdejaars minor en bereid je voor op het werken met volwassenen en/of jeugdigen die als gevolg van een justitiële maatregel worden gedwongen om een vorm van begeleiding of behandeling te accepteren. Je verwerft kennis, vaardigheden en werkt aan een adequate beroepshouding om te kunnen werken in instellingen als de (jeugd)reclassering, verslavingszorg, tbs-kliniek, penitentiaire inrichting, raad voor de kinderbescherming, gezinsvoogdij, justitiële jeugdinrichting en gesloten jeugdzorg plus.

De minor is in eerste instantie ontwikkeld voor studenten social work die erover denken om in de gedwongen hulpverlening te gaan werken of die daar al werkzaam zijn. Ook als je student bent aan de opleiding toegepaste psychologie, pedagogiek, verpleegkunde of sociaal juridische dienstverlening kan deze minor interessant voor je zijn. Omdat de minor uitgaat van reeds verworven kennis en vaardigheden uit de majorfase van de opleiding Social Work kan het voor studenten van andere opleidingen nodig zijn om vooraf relevante literatuur te bestuderen. Neem hierover contact op met de contactpersoon.

Als voorwaarde om aan de minor deel te nemen gelden voor studenten van Social Work: Je bent in het bezit van je propedeuse en heb je 51 van de 60 ects van de methodische vakken van het tweede jaar en binnen je derdejaars profiel gehaald. Ook heb je je stage en de daarbij behorende toetsen behaald.

In het geval van een andere opleiding: Je zit in het vierde jaar van de opleiding en hebt je derdejaars stage behaald. Daarnaast kijken we of je voldoende studiepunten hebt behaald en of je voldoende kennis en ervaring hebt, vergelijkbaar met de "methodische cyclus" zoals de opleiding Social Work die kent. Je kan contact opnemen met de minorcontactpersoon.

Binnen de volwassenenreclassering en jeugdreclassering is het de taak van de professional om cliënten zodanig te beïnvloeden, dat de kans op herhaling van ongewenst gedrag kleiner wordt en cliënten een plek met meer perspectief in de samenleving kunnen innemen. De moeilijkheid van werken in een gedwongen kader is dat verandering nauwelijks tot stand komt als de hulpverlener niet op de een of andere manier weet aan te sluiten bij wat de cliënt (of dit nu een volwassene of een jeugdige is) motiveert. Alleen maar dwang leidt op zijn best tot schijnaanpassing. Er moet dus een werkrelatie tot stand komen waarbinnen de cliënt tot zijn recht kan komen, en de hulpverlener tegelijkertijd de grenzen aangeeft van wat maatschappelijk aanvaardbaar is. In deze minor leer je hoe je een dergelijke werkrelatie kunt realiseren, maar dat is slechts één belangrijk aspect.

Doelen
Deze minor kent de volgende doelen:

 • Methodisch kunnen werken met volwassenen in een gedwongen kader, zowel individueel als systeemgericht (in- en extramuraal)
 • Methodisch kunnen werken met jeugd in een gedwongen kader, zowel individueel als systeemgericht (in- en extramuraal)
 • Specifiek methodisch kunnen werken met cliënten met een forensisch psychiatrische problematiek
 • Goede diagnoses en analyses kunnen maken van het specifieke probleemgebied van de cliënt
 • Kunnen omgaan met conflicten en agressie
 • Kunnen adviseren en rapporteren op de wijze die het werkveld specifiek verlangt
 • Over adequate rechts- en wetskennis beschikken
 • Methodisch kunnen samenwerken met ketenpartners
 • Leren procesmatig te werken met cliënten in een gedwongen kader
 • Beslissingen kunnen nemen over starten, voortzetten of beëindigen van toezicht- of begeleidingstrajecten
 • Over basiskennis beschikken van criminologie
 • Normatief kunnen werken, macht professioneel gebruiken en dit kunnen legitimeren

De minor is in nauwe samenwerking met (landelijke) vertegenwoordigers van het werkveld ontwikkeld. De inhoud ervan wordt door een stuurgroep van hogescholen bewaakt en bijgesteld. Hij sluit dan ook aan bij wat het werkveld vraagt.

De minor vraagt van jou een fulltime investering gedurende een half jaar door het volgen van lessen (werkcolleges en vaardigheidslessen), bestuderen van literatuur en voorbereiden van presentaties. Ook gastlessen en excursies naar het werkveld staan op het programma.

De minor bestaat uit zeven onderdelen die alle met een voldoende afgesloten moeten worden om 30 ECTS toegekend te krijgen. Lesdagen zijn de dinsdag en de donderdag. De landelijke ontwikkelaars kunnen de inhoud van de minor actualiseren en daarom kunnen er (kleine) wijzigingen plaatsvinden. Vanaf de start zullen er in principe geen wijzigingen meer plaatsvinden en zijn de studiehandboeken leidend voor wat betreft de inhoud van de onderdelen.

De toetsing bestaat uit twee samengestelde kennistoetsen, een presentatie/verslag en een gespreksassessment.


Contact
Evelin Zwijnenberg
e.w.b.zwijnenberg@saxion.nl
088 - 019 17 36