Tourism Lab

CodeM.1087
PeriodeKwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers8
ContactMark van het Bolscher | m.w.vanhetbolscher@saxion.nl | 06 - 4559 4209
Type minorC: Toegankelijk voor één hbo-opleiding (Tourism Management)

De minor Tourism Lab van Saxion Hospitality Business School is een uitdagend semester waarin studenten met een authentiek praktijkvraagstuk aan de slag gaan. Aan het begin van elk semester wordt een startbijeenkomst in de betreffende regio georganiseerd. Daarbij zijn alle deelnemende studenten, docenten en de opdrachtgever vanuit de beroepspraktijk aanwezig. In de aanloop naar en tijdens deze bijeenkomst wordt door alle deelnemende studenten gewerkt aan een analyse en uiteenrafeling van het ondernemersvraagstuk of de ondernemersvraagstukken die in dat semester centraal staat/staan. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de operationele, tactische en strategische aspecten van de bovenliggende managementvraag. 

Als de verschillende deelprojecten bekend zijn worden deze toebedeeld aan de verschillende studenten die in het project actief zijn. In beginsel wordt er gewerkt in samengestelde groepen (met ongeveer 6-8 personen) waarin studenten van alle deelnemende onderwijsinstellingen bijeen worden gebracht. Daarnaast is het ook denkbaar dat specifieke onderdelen van het project, dat uiteindelijk tot beantwoording van het vraagstuk moet gaan leiden, door de afzonderlijke instellingen worden aangepakt. De minor wordt afgesloten met een gezamenlijke slotbijeenkomst.

Tourism Management studenten in hoofdfase 2. In de Tourism Lab-minor wordt intensief samengewerkt met studenten van de drie andere betrokken onderwijsinstituten. De voertaal is Nederlands en Engels (en indien mogelijk dan wel gewenst soms ook Duits). In totaal zijn er per semester zo’n circa 20-25 studenten actief betrokken bij deze minor. 

Aangezien de Saxion HBS-studenten een HBO-opleiding volgen en de andere opleidingen een middelbare of vakschool-achtergrond hebben, wordt van hen een meer coördinerende en sturende inzet verwacht. Maar ook op het gebied van onderzoek, analyse en strategisch advies liggen er taken voor hen. De Saxion HBS-studenten hebben bovendien meer tijd beschikbaar voor participatie in de semesterprojecten dan de andere betrokken studenten. 

Uitgangspunt bij de werkzaamheden van de HBS-studenten is dat de regie over de aanpak en de uitvoering van projectactiviteiten bij deze studenten ligt. De begeleidende docenten zullen daarbij vooral als coach opereren.

Binnen de minor Tourism Lab staan de HBS-competenties Innovatie, Ondernemen, Onderzoek, Communicatie en Hospitality Performance centraal. Deze competenties zijn gekoppeld aan de inhoud en opzet van de minor wat tot de volgende centrale leerdoelen heeft geleid: samenwerken, projectmatig werken, coördinatie en onderzoek- en adviesvaardigheden. Naast hulpmiddelen die voor deze meer algemene vaardigheden beschikbaar worden gesteld, is het in deze minor ook mogelijk om inhoudelijke kennis op terreinen als projectmanagement, onderzoek, interculturele communicatie en destinatie-management op maatwerkbasis aan te bieden. Voor de studenten die in Deventer werkzaam zijn is een eigen projectruimte ingericht (A205).

Alle genoemde competenties zullen voor de deelnemende HBS-studenten op Hoofdfase 2-niveau worden getoetst. In de hele minor is sprake van vier verschillende toetsen. Bij enkele toetsen is sprake van het opstellen van beroepsproducten als een plan van aanpak en een advies. Daarnaast zal ook sprake zijn van proces- en reflectieverslagen. Twee van deze toetsen zijn individueel, de overige twee zijn groepstoetsen. Deze minor loopt vooruit op toekomstig projectonderwijs in de HBS-opleiding Tourism Management en heeft als voordelen; werken aan ‘real time’ -beroepsvraagstukken in een internationale setting en middels samenwerking met andersoortige onderwijsinstellingen van verschillende niveaus. 

Daarnaast is de minor Tourism Lab ook een passende voorbereiding op het thesissemester. Ook is het goede voorbereiding op de toekomstige beroepssituatie waarin afgestudeerde Tourism Management alumni op projectmatige wijze, in complexe, internationale en nationale setting met een diversiteit aan mensen samen werken aan het oplossen van ondernemersvraagstukken.

Deze minor maakt onderdeel uit van een driejarig internationaal Erasmus+-project; International Learning Community Tourism (ILCT). In dit grotere project worden toerisme-vraagstukken die spelen in drie verschillende Europese regio’s; het Oostenrijkse Pillerseetal (semester 1 studiejaar ’18-‘19), de Nederlandse regio Twente (semester 2 studiejaar ’18-’19) en de Duitse regio Wuppertal (semester 1 ’19-’20) aangepakt. 

Bij deze aanpak zijn vier onderwijsinstellingen betrokken; ROC van Twente, Berufskollege Niederberg Velbert (D), HLW FW Kufstein (A) en Saxion Hospitality Business School, opleiding Tourism Management. Deze zijn alle gevestigd in de betreffende regio’s. Elk semester staan er nieuwe vraagstukken vanuit de ondernemers in de betreffende regio op de rol, in semester 1 van studiejaar ’19-‘20 zijn dat vraagstukken in de Duitse regio rondom Wuppertal.

Deze minor biedt je een leer- en werkomgeving door het uitvoeren van een authentieke opdracht voor een opdrachtgever in het toerisme. In totaal kun je voor deze minor 30 EC behalen.

De beoordeling is opgesplits in 4 summatieve toetsen:

  1. Plan van aanpak (6 EC) - werkstuk - groepsproduct - week 1.5
  2. Deelproduct: Bestemmingsanalyse (9 EC) - werkstuk(ken) (groep) en individueel mondeling - week 1.9
  3. Adviesproduct voor de opdrachtgever (9 EC) - werkstuk(ken)  + presentatie (groep) - week 2.8
  4. Reflecties (6 EC) - werkstuk(ken) en individueel mondeling - week 2.8

Ten behoeve van de competentie-ontwikkeling houden we regelmatig (formatieve) reflectiemomenten, zowel ten aanzien van de samenwerking in de groep en het project als ten aanzien van de persoonlijke ontwikkeling op de competenties: Innovatie, Onderzoek, Ondernemen, Communicatie, en Hospitality. Voor de (formatieve - en summatieve) beoordeling wordt gebruikt gemaakt van de beoordelingsaspecten (ba) en prestatie-indicatoren (pi)uit de HBS-competentieset.  

De eerste groep studenten is zeer enthousiast over deze minor. Het enthousiasme wordt gevoed door; werken in een kleine groep met buitenlandse studenten en docenten, een echte praktijkopdracht en dus een opdrachtgever uit de branche, op maat onderwijs op basis van leerbehoeften en projectinhoud dus geen standaard onderwijs. Ook de eigen projectruimte en de coachende rol door vakdocenten worden hooggewaardeerd. 

Studenten geven aan enorme stappen te hebben gemaakt in hun persoonlijke ontwikkeling (zowel vakinhoudelijk als persoonlijke ontwikkeling) en zien de minor als een uitstekende voorbereiding op de thesis en daarna de beroepspraktijk.

 


Contact
Mark van het Bolscher
m.w.vanhetbolscher@saxion.nl
06 - 4559 4209