Medezeggenschap

 

English version
 

Centrale Medezeggeschapsraad (CMR) 

Medezeggenschap is het recht om over iets mee te praten en zo invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De CMR mag over alle aangelegenheden die Saxion betreffen standpunten kenbaar maken en voorstellen doen aan het College van Bestuur.
Naast het feit dat de CMR over alle besluitvorming wordt geïnformeerd heeft zij instemmings- of adviesrecht op veel voorgenomen beleidsmaatregelen. Hierbij kun je denken aan de begroting, nieuwbouw- en investeringsprojecten, ARBO zaken, de onderwijs- en examenregeling (OER), het studentenstatuut, de samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs, studieloopbaan begeleiding, Bindend studieadvies, professionele ruimte, collegegelden, werkkostenregeling etc.
De CMR bestaat uit 24 leden: 12 medewerkers en 12 studenten. De leden worden gekozen tijdens de medezeggenschapsverkiezingen.  

De Dienstenraad (DR)

De DR is de medezeggenschapsraad van de diensten, de servicecentra en de bureaus van Saxion. De DR richt zich in haar werkzaamheden op het belang, de doelstellingen en de verdere ontwikkeling van de diensten.
De DR neemt geen vragen, klachten, etc. van een individuele medewerker in behandeling. Hiervoor kan een medewerker zich wenden tot zijn leidinggevende, de dienst HRM of het Meldpunt Klacht & Geschil (MKG).
De Dienstenraad bestaat uit zes tot tien medewerkers van de verschillende diensten.

De academieraad (AR)

Een academieraad heeft dezelfde taken als de CMR maar dan op academie niveau. Een AR bestaat uit studenten en medewerkers.  Een AR heeft o.a. inspraak in: de benoeming en taakverdeling van MT-leden, de formatie, ontwikkeling, huisvesting, arbeidsomstandigheden en taakbelasting van de medewerkers. Een AR adviseert ook over onderwijskundige, organisatorische en sociale zaken.
Een AR telt, afhankelijk van de academieomvang (aantal studenten), zes tot tien leden.

Verkiezingen

Iedere 2 jaar vinden binnen Saxion medezeggenschapsverkiezingen plaats. Deze verkiezingen worden gehouden voor de Centrale medezeggenschapsraad, de Dienstenraad en de Academieraden.

English version