Raad van Toezicht

Toezichtreglement

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur van Saxion. De wijze waarop de raad dit doet is vastgelegd in het Toezichtreglement. Zo bevat het bepalingen over de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad.

Toezichts- en toetsingskader

De Raad van Toezicht hanteert een toezichts- en toetsingskader waarin is uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht en welke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd.

Reglement auditcommissie Raad van Toezicht

De auditcommissie van de Raad van Toezicht ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden inzake het financiële verslaggevingproces, het systeem van interne beheersing, de beheersing van financiële risico’s en het controleproces. Het Reglement Auditcommissie legt de taken en verantwoordelijkheden van deze commissie vast.

Reglement remuneratiecommissie Raad van Toezicht

De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden inzake rechtspositionele aangelegenheden, waaronder beloningsaspecten en functionering- en beoordelingsgesprekken met betrekking tot het College van Bestuur.

Reglement selectie- en benoemingscommissie Raad van Toezicht

De selectie- en benoemingscommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden inzake selectiecriteria en de benoemingsprocedure van de leden van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

In het algemeen profiel worden de hoofdtaken, samenstelling, werkwijze en kenmerken van de Raad van Toezicht weergegeven.

Leden Raad van Toezicht

Rechts vindt u de algemene gegevens, hoofd- en nevenfuncties, benoemingstermijnen van de leden van de Raad van Toezicht. Ook vindt u hier het rooster van aftreden.

Jon Hermans nieuwe voorzitter Raad van Toezicht per 1-1-2017