Pilots LivingLab Toekomstbestendige Stad

1. Participatie Omgevingsplan en Omgevingsvisie Deventer

De Omgevingswet stelt participatie verplicht bij de voorbereiding van besluiten. De wet schrijft echter niet voor hoe participatie moet plaatsvinden, maar er moet wel verantwoording over (de resultaten van) het participatieproces  worden afgelegd. Met andere woorden: gemeenten en provincies kunnen zelf invulling geven aan participatie, alleen moeten ze er achteraf wel rekenschap over afleggen. Dit biedt kansen om burgers, bedrijven en andere belanghebbenden pro-actief te laten participeren in de besluitvorming over de leefomgeving. Binnen het Livinglab wordt een aantal onderzoeksvragen opgepakt rond het vormgeven van participatie trajecten, het benutten van nieuwe digitale technologie en social media gericht op specifieke doelgroepen.
Lees verder.>>

2. Klimaatactieve Stad, Stadsbeek Enschede

Bij hevige en langdurige regenval  (als gevolg van klimaatverandering) lopen wegen, tunnels en woningen in de laagst gelegen delen van Enschede onder water.  De gemeente Enschede wil hier een oplossing voor realiseren, in de vorm van het herstel van de oude stadsbeek.  Deze stadsbeek, gelegen  tussen het  Twentekanaal en de singel nabij de Pathmosha,  moet een flinke bijdrage leveren aan het verminderen van de wateroverlast in de wijken Stadsveld, Pathmos en Bruggert. Daarnaast biedt de stadsbeek een plek voor inwoners om naar buiten te gaan. Ook biedt het water een oplossing bij hittestress, biedt het kansen voor ontwikkeling van flora en fauna in de stad, en verbetert de stadsbeek de kwaliteit van de leefomgeving.
Lees verder.>>

3. Externe veiligheid in het omgevingsplan

Met de invoering van de Omgevingswet zullen vernieuwde regels voor de omgang met externe veiligheidsrisico’s in werking treden. In de Praktijkgroep Omgevingswet hebben we voor de gemeente Apeldoorn en Omgevingsdienst Veluwe IJssel uitgewerkt hoe binnen een omgevingsplan voor de binnenstad invulling kan worden gegeven aan deze vernieuwde regels. 
Lees verder.>>
 

4. Pilot Omgevingsvisie Voorst

De gemeente Voorst ziet zich geconfronteerd met de gevolgen van wetgeving die een andere visie op rollen, taken en bevoegdheden vraagt.

Meer specifiek heeft de gemeente Voorst met de aanstaande komst van de Omgevingswet, waarbij participatie van burgers in de besluitvormende fase belangrijk wordt, ingezet op het stimuleren van betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie Voorst. Hierbij is ingezet op verschillende participatievormen voor verschillende doelgroepen.
Lees verder.>>

 

5. Pilot Omgevingsvisie Zwolle

De aanleiding om een omgevingsvisie op te stellen, komt voort uit het eerder opgestarte proces voor een nieuwe structuurvisie. In 2015 is gestart met het opstellen van een structuurvisie omdat de ontwikkelingen op dat moment (economische recessie) er toe noopten een update te maken van het structuurplan Zwolle. Vanuit deze insteek – een update van het structuurplan – is een kort en snel proces met een lichte organisatie in gang gezet. Gaandeweg werd duidelijk dat de invoering van de  Omgevingswet een grote impact zal hebben en eisen stelt aan de visie. Hierdoor ligt het op de weg om een nieuwe omgevingsvisie te maken voor Zwolle die kaders biedt voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de stad en uitnodigt tot initiatieven. Deze nieuwe scope vraagt om een herijking van het proces en de organisatie, waarbij de leerpunten uit het vorige traject worden benut.
Lees verder.>>