Columns

Wroeten in mensenhersens

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More Hogeschool, heeft een nieuwe column geschreven. 
Lees de column hier >>


Op bedrijfsbezoek met het project Bèta Burgerschap

Lida Klaver, onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs

Burgerschap in het onderwijs kan op vele manieren vorm krijgen. In het project Bèta Burgerschap zijn leerlingen burgers die groepsgewijs problemen oplossen. Vanuit verschillende perspectieven (bijvoorbeeld de consument, het bedrijfsleven, de gemeente) onderzoeken leerlingen een maatschappelijk vraagstuk en komen samen tot een oplossing. Met de hulp van experts kunnen zij met actuele kennis van bètatechniek het vraagstuk begrijpen en een oplossing verzinnen. Tijdens een bedrijfsbezoek komen leerlingen in aanraking met deze experts. In deze bijdrage volgen we de leerlingen van openbare daltonbasisschool De Lonnekerschool in Enschede, die in het kader van ons project een vraagstuk rondom energie onderzoeken. Lees verder >>


Nieuwe bijdragen in Montessori Magazine en Het Blad

Er zijn weer artikelen van René Berends, onderzoeker van ons lectoraat, verschenen:

Bewustwo(o)rding (Het Blad) - lees hier >>
Boekselen (Het Blad) - lees hier >>
Hoe de levens van Maria Montessori en Helen Parkhurst elkaar kruisten (Montessori Magazine) - lees hier>>


Zonder zelfregulatie geen onderzoekend leren: verschillen tussen kinderen in zelfregulatie vraagt om begeleiding op maat!

Door Jaap de Brouwer - onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs, Saxion, en
Patrick Sins - lector Vernieuwingsonderwijs, Saxion en Thomas More hogeschool

Vanaf 2020 is wetenschap en technologie een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma op basisscholen. Onderzoekend leren wordt genoemd als dé onderwijsvorm binnen de wetenschap & technologielessen. Toch komt het onderzoekend leren op basisscholen niet altijd goed uit de verf. 

Lees verder >>


Verwacht meer van culturele diversiteit

Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool

De samenstelling van Nederlandse klassen is de afgelopen decennia in toenemende mate meer cultureel divers geworden. Diversiteit in de klas betekent echter niet dat alle leerlingen hier op gelijke manier van profiteren, terwijl dat wel kan. Maar waarom niet en hoe dan wel? In deze bijdrage wordt diversiteit beschreven als een leermiddel, een "efficiency measure". 

Lees verder >>


Stapsgewijs op weg naar zelfsturing: Een brug tussen praktijk en onderzoek

Door Jory Tolkamp, onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs, Saxion

Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs heeft samen met professionals uit het onderwijs en onderzoekers van de Open Universiteit een adaptieve aanpak iSelf ontwikkeld, waarin leerkrachten worden getraind in het bevorderen van zelfsturing. Deze aanpak is inmiddels in de praktijk onderzocht en op dit moment worden de resultaten geanalyseerd. Lees de column >>


Geen voordeel, maar ook geen nadeel voor dalton

Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool

De afgelopen jaren hebben Symen van der Zee, lector Wetenschap & Technologie in het Onderwijs, en lector Patrick Sins onderzocht of de prestaties van leerlingen op daltonbasisscholen verschillen met die van leerlingen op basisscholen die traditioneel zijn ingericht. In deze bijdrage laat Sins zien hoe ze dit onderzoek hebben aangepast en wat de belangrijkste resultaten zijn.
Lees verder >>


Hoe de levens van Maria Montessori en Helen Parkhurst elkaar kruisten

Door René Berends, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion

Aanhangers van het montessori- en daltononderwijs oordelen vaak over elkaars onderwijspedagogische uitgangspunten en praktijken. Daarbij baseren ze zich vaak op niet onderbouwde overtuigingen, soms op halve waarheden en hardnekkige misverstanden, maar zelden op adequate informatie. In dit artikel beschrijven wij hoe de levens van de grondleggers van beide vormen van traditioneel vernieuwingsonderwijs, Maria Montessori en Helen Parkhurst, elkaar kruisten. Misschien kan dat een start zijn om een beter zicht te krijgen op elkaars grondideeën en op het onderwijs dat daarop gebaseerd is. Lees meer >>


Eigenaarschap bij technisch lezen

Het technisch lezen zonder aandacht voor de inhoud vergalt vaak het leesplezier. Vind je die technische oefeningen toch belangrijk, dan heeft René Berends, onderzoeker van ons lectoraat, richtlijnen en voorbeelden om kinderen eigenaar te maken van hun eigen leren. Lees verder >>


Taal om te reflecteren

In het onderwijs wordt reflecteren steeds meer belang toegedicht. In deze bijdrage geeft René Berends, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs aan wat het belang van taal is bij reflectie. Lees verder >>


Bewustwo(o)rding

René Berends, onderzoek van het lectoraat Vernieuwinsgonderwijs, over het voordeel van de twijfel in het onderwijs. Lees verder >>


Onderzoek Eigenaarschap, Meedenken en Opdenken

De afgelopen twee jaar heeft het lectoraat in samenwerking met de Nederlandse Dalton Vereniging onderzoek gedaan naar het vernieuwde visitatiekader. Afgelopen maand is de publicatie van het onderzoek Eigenaarschap, Meedenken en Opdenken verschenen. In deze column gaat lector Patrick Sins in op de belangrijkste bevindingen. Lees verder >>


Verschillen in opvoeding veroorzaken de prestatiekloof

Een column van lector Patrick Sins in Montessori Magazine.
Onderzoeken tonen steevast aan dat kinderen van hoogopgeleide ouders betere cijfers halen dan kinderen van laagopgeleide ouders. Dit verschijnsel heet de prestatiekloof. Er is onderzoek naar gedaan en wat blijkt: de prestatiekloof groeit niet op school maar in de vrije tijd, door verschillen in activiteiten en in opvoeding.  Lees verder >>


Taalonderwijs Toekomstproef

Een bijdrage van René Berends, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs en Marije van Tol, adjunct-directeur daltonschool De Droomspiegel te Almere
Lees verder >>


Meer leren door anders opvoeden

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More Hogeschool 
Lees verder >>


De automatiseringsparadox

René Berends, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs
Lees verder >>


Belang van bèta kennis voor burgers van de toekomst

Laurence Guérin, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs
Lees verder >>


Zelfsturend leren wordt je aangeleerd

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More Hogeschool
Lees verder >>


Scholé, de school als vrije tijd

Column Bewustwo(o)rding - Het Blad
René Berends, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs
Lees meer >>


Samen werken aan Bèta Burgerschap

Laurence Guérin en Alieke van Dijk, onderzoekers van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs
Lees verder >>


Trots!

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs, Saxion en Thomas More hogeschool
Lees verder >>


Schurend onderwijs 

René Berends, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs
Lees verder >>


Broodnodige veranderingen vragen creatieve routine

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool
Lees verder >>


De waardering van daltonvisitaties: "Meedenken en opdenken"

Patrick Sins lector Vernieuwingsonderwijs en Koen Groeneveld directeur VBS
Lees verder >>


Met leraren aan de slag voor meer zelfsturing op vernieuwingsscholen

Door Patrick Sins, lector, en Alieke van Dijk, onderzoeker
Lees verder >>


Wetenschap is ook maar een mening

Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs
Lees verder >>


Wanneer is feedback effectief?

Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs
Lees verder >>


Van rendementsdenken naar kwaliteitsdenken

Door Alieke van Dijk, onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs. 
Lees verder >>


Burgerschapsvorming anders!

Door Laurence Guérin, onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs. 
Lees verder >>


Is onderwijskwaliteit wel te meten?

Door Patrick Sins, lector Venieuwingsonderwijs. 
Lees verder >>


Zelfgestuurd leren wordt je aangeleerd

Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs. 
Lees verder >>


Reflectie en 'schools' leren

Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs. 
Lees verder >>


Leidt vernieuwingsonderwijs (op) tot zelfsturend leren?

Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs. 
Lees verder >>


Groepsgewijs probleem oplossen als burgerschapsvorming

Door Laurence Guérin, onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs. 
Lees verder >>


Je suis... Dalton en de vrijheid van meningsuiting

Door René Berends, onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs. 
Lees verder >>


Droeftoeters en blijblaters

11.03.2015

Door René Berends, onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs. 
Lees verder >>


Is traditioneel vernieuwingsonderwijs effectief?

17.02.2015

Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs, en Symen van der Zee, lector Wetenschap en Techniek. 
Lees verder >>