Montessori-/dalton mastertrack

Sinds studiejaar 2016/2017 heeft de Master Leren & Innoveren Onderzoekende Ontwerper de officieel gecertificeerde mastertracks dalton en montessori. De master leidt je op tot onderzoekende ontwerper. Ondertussen verruim je door middel van de mastertrack je kennis en vaardigheden van dalton- of montessorionderwijs. Studenten werken vanaf dag een aan hun eigen dalton- of montessoriproject en verdiepen zich in een van de belangrijke thema’s van dalton of montessori. Dit project passen ze meteen in hun onderwijspraktijk toe en is de rode draad tijdens hun masteropleiding. De cursorische leerlijn is bovendien zo ingericht, dat studenten zich tijdens hun masterstudie verder kunnen verdiepen en professionaliseren in de pedagogische, didactische en onderwijskundige opvattingen en potenties van hun eigen traditie. 

Redenen om te kiezen voor deze master:
• De competenties die je op doet zijn praktisch en direct toepasbaar in je onderwijspraktijk.
• Vanaf de eerste bijeenkomst ben je bezig met een eigen project, binnen jouw school.
• Je wordt begeleid door een onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs.
• Je studeert samen met een cohort studenten die werkzaam zijn in het dalton- of montessorionderwijs.
• Er is ruime aandacht voor het ontwerpen van onderwijs.

De Nederlandse Dalton Vereniging reikt het certificaat 'daltoninnovator' uit aan afgestudeerden van de master. Montessorileraren die de master met goed gevolg afronden ontvangen een certificaat van de Nederlandse Montessori Vereniging. 

Aanmelden voor de mastertrack? Klik hier voor meer informatie.

Bekijk hieronder onze film over de master.

Studenten cohort 2017-2018

Alja de Lange-Verkerk (1968, Zutphen) is leerkracht basisonderwijs op de openbare basisschool De Branink in Laren (gld.). Haar specialisaties zijn Dalton en ICT.

Sinds september 2017 volgt Alja de master Leren & Innoveren Dalton in Deventer. Haar onderzoek richt zich op de verbetering van motivatie bij leerlingen van de groepen 6,7 en 8 in het basisonderwijs. Door de motivatie van de leerlingen te verbeteren wil het team, van de Branink, een groter welbevinden en betere leerresultaten realiseren. Uit de literatuurstudie blijkt dat competentie, autonomie en relatie de sleutelwoorden zijn die invloed hebben op motivatie. Uit het eerste onderzoek blijkt tot nu toe dat de leerlingen op de Branink behoefte hebben aan een cognitieve benadering van motivatie: weten waarom, weten hoe en feedback worden door leerlingen, leerkrachten en het managementteam genoemd tijdens het onderzoek. Alja's ontwerp zal zich dan ook richten op het ontwikkelen van een cognitieve aanpak die de motivatie bevordert.

Ilonka Mulder (1980, Deventer) is leraar basisonderwijs op de openbare basisschool De Branink in Laren (gld.). Haar specialisaties zijn interne begeleiding en opleiden in de school. 

Sinds september 2017 volgt Ilonka de master Leren & Innoveren Dalton in Deventer. Haar onderzoek richt zich op de professionalisering van leraren op het gebied van motivatiebevorderend onderwijs aan leerlingen. Het professionaliseren van leraren zal effecten hebben op de didactische vaardigheden van leraren, de self efficacy leerlingen en leraren en uiteindelijk op de leerresultaten. Uit literatuurstudie blijkt dat leraren interventies als effectief ervaren als zij praktijkgericht zijn en weinig tijdrovend. Uit het vooronderzoek blijkt dat haar collega's het nut van zich professionaliseren inzien, maar dat zij dit ook graag middels samenwerking willen doen. De behoefte ligt bij het versterken van didactische vaardigheden en de mindset. Ilonka's ontwerp zal zich dan ook richten op het ontwikkelen van een interventievorm die praktijkgericht samenwerken mogelijk maakt. Met de interventie hoopt ze de didactische vaardigheden van leraren te vergroten inzake motivatiebevorderend onderwijs en inzichten te bieden in een growth mindset.

 

Studenten cohort 2016-2018

Jacqueline Bentlage (1960, Den Haag) is leerkracht basisonderwijs op montessorischool De Aquamarijn in 's-Hertogenbosch. Haar specialisaties zijn taalonderwijs en onderwijs aan jonge kinderen. 
Vanaf 2016 volgt Jacqueline de master Leren & Innoveren, Montessori/Dalton in Deventer. Haar lesontwerp "Zo leer ik zelf lezen" richt zich op zelfregulering bij aanvankelijk lezen. Vanuit de deelstrategieën cognitie, metacognitie en motivatie leren de leerlingen vat te krijgen op hun eigen leerproces. De lessen bestaan uit een instructie door de leerkracht met een powerpointpresentatie. Daarna worden aangeleerde vaardigheden ingeoefend met een bordspel, waarbij de leerlingen opdrachten uitvoeren om de aangeleerde kennis te verdiepen. Wat ze geleerd hebben gebruiken ze daarna zelfstandig in de vrije werktijd. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: welke letters ga je allemaal leren? Wat zijn de leerlijnen bij leren lezen? Wat zijn je eigen leerdoelen bij lezen? Hoe oefen je leren lezen en hoe wordt je sneller met lezen? Hoe vraag je hulp? Waarom zou je leren lezen? Hoe voer je een leesleergesprek?

Marielle van der Heijden (1972, Vleuten-De Meern) is  leerkracht basisonderwijs op montessorischool Anne Frank in Doesburg. Haar specialiteit is kosmische educatie en inmiddels ook samenwerkend leren.

Ook Marielle volgt sinds 2016 de master Leren & Innoveren Montessori/Dalton in Deventer. Voor deze master heeft ze zich verdiept in samenwerkend leren. Uit haar vooronderzoek bleek dat samenwerkend leren een effectieve werkvorm is voor het uitdagen van leerlingen tot co-constructie. Daarnaast blijkt het een werkvorm die goed toepasbaar is in een montessorischool. Haar ontwerp heet:  "Effectief samenwerkend leren op de Anne Frank Montessorischool in Doesburg". Het bestaat uit een training voor leerkrachten om de kennis over samenwerkend leren te vergroten. Door in te zoomen op de kenmerken van samenwerkend leren, co-constructie, geschikte opdrachten en effectief leerkrachtgedrag wil Marielle deze werkvorm effectief inzetten in het onderwijs. De training bestaat uit instructie, praktijkopdrachten en observeren in de groep.  

Geen formulier geconfigureerd.