Over Saxion Next

Saxion Next is een particuliere hogeschool voor een aantal unieke hbo bachelor opleidingen. Ook bieden we professionals aan om bij te scholen door het volgen van afzonderlijke modulen. Dit kan bij de deeltijdopleidingen de Tweedegraadslerarenopleidingen en de voltijdopleiding Interior Design & Styling.

Saxion Next springt in op de behoeften van de veranderende arbeidsmarkt. De opleidingen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn ontwikkeld op verzoek van, of in nauwe samenwerking met de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn de opleidingen zeer praktijkgericht. Het didactisch concept sluit hierop aan en is gebaseerd op actief leren waarin de praktijk centraal staat en de theorie voortdurend wordt gekoppeld aan de praktijk.

De gecertificeerde hbo-docenten werken ook in de praktijk. Hierdoor kunnen zij studenten, zowel onderwijskundig als vakinhoudelijk, optimaal begeleiden in hun leertraject. De opleidingen bieden maatwerk en zijn afgestemd op de individuele student.

Deeltijdopleidingen

Bij de Tweedegraadslerarenopleiding gaan wij uit van studenten die werk en studie combineren. Daarnaast beschikken zij door vooropleiding en/of werkervaring over eerder verworven competenties. Deze studenten kunnen wij flexibele of verkorte leertrajecten aanbieden waarbij werk en studie elkaar aanvullen. Saxion Next houdt rekening met werktijden en de collegetijden zijn daarop afgestemd.

De tweedegraadslerarenopleidingen verzorgen hun colleges op de woensdagmiddag/avond of de donderdagmiddag/avond. Dit is afhankelijk van de locatie (Deventer of Enschede) en de start van de opleiding (september of februari). Studenten hebben in principe elke week les.

Voltijdopleiding

Bij de voltijdopleiding Interior Design & Styling worden colleges op twee (vaste) dagen aangeboden bij Saxion, locatie Deventer. Zie ook de opleidingspagina op deze site.

De hbo bachelor opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en ingeschreven in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Meldpunt Klacht en Geschil (MKG)

Het Meldpunt Klacht & Geschil (MKG) biedt iedere (aanstaande- of voormalige) student, (aanstaande- of voormalige) extraneus (hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘de student’) de gelegenheid zijn of haar klacht in te dienen. Lees de volledige Procedure Klachten en Geschillen Saxion Next.

Indien een klager niet tevreden is over de (wijze van) behandeling en/of afhandeling van de klacht door de betreffende academie dan wel wanneer het, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk of niet wenselijk is om de klacht op het niveau van academie af te handelen, dan zal het MKG de klacht verder in behandeling nemen waarmee het formele traject van klachtenbehandeling in werking wordt gezet.

Bij het MKG kan de student eveneens terecht als hij of zij het niet eens is met een jegens hem of haar genomen besluit. In dat geval spreken we van een geschil.

Je kunt je klacht / bezwaar / beroep indienen met dit formulier.
Het MKG neemt de vraag, klacht, bezwaar- of beroepschrift in ontvangst, bevestigt de ontvangst en zorgt ervoor dat de kwestie door de juiste instantie/functionaris wordt behandeld, conform de binnen Saxion Next geldende klacht-, bezwaar- en beroepsreglementen.

Saxion Next is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Lees meer over gedragscodes en bekijk de algemene voorwaarden van NRTO en de algemene voorwaarden van Saxion Next.

>> Hoe weet ik of een opleiding in het hoger onderwijs erkend en kwalitatief goed is?

Logo NRTO


Voltijd Design & Styling