Auditieve beperking: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Zorg dat betrokkenen weten dat jij slechthorend bent door het zelf te melden of door gebruik te maken van de diensten van de studentendecaan. Zorg dat docenten vooraf zijn geïnformeerd over de wijze waarop zij met jouw beperking rekening kunnen houden.
 • Vraag aan medestudenten of je aantekeningen mag overnemen. Vraag bij colleges waarbij (audio)visueel materiaal wordt gebruikt om ondertiteling, een samenvatting of toelichting vooraf. 
 • Vraag zo nodig of je mondelinge tentamens schriftelijk mag doen.
 • Onderzoek in hoeverre je handicap een belemmering kan zijn in het uitoefenen van de beroepsmogelijkheden.
 • Ga vlak bij de docent zitten in verband met liplezen en/of zodat de docent jou kan goed zien.
 • Maak gebruik van webshare.

Tips voor docenten:

 • Spreek duidelijk en (steeds) met het gezicht/de mond naar de student toe.
 • Gebruik lichaamstaal.
 • Herhaal vragen en opmerkingen van medestudenten.
 • Probeer onrust, rumoer en onnodig omgevingslawaai tegen te gaan.
 • Wissel af v.w.b. werkvormen; voor studenten met een auditieve beperking is geconcentreerd luisteren heel inspannend.
 • Werk mee aan het gebruik van soloapparatuur of het inschakelen van een gebarentolk/schrijftolk.
 • Maak, waar mogelijk, gebruik van visuele media.
 • Schrijf afspraken op het bord.
 • Stel collegestof digitaal ter beschikking.
 • Zie toe op gedisciplineerd discussiegedrag in werkgroepen.
 • Zorg voor goede verlichting in de lokalen.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten en of docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Gebruik e-mail in de communicatie met de student.
 • Bespreek het meenemen van een schrijftolk/gebarentolk naar colleges en gesprekken.
 • Bespreek de mogelijkheid van gebruik van (andere) hulpmiddelen.
 • Bespreek de hulp van een medestudent (studiemaatje) bij o.a. het maken van aantekeningen.
 • Geef advies en hulp bij spreiding van het studieprogramma.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Overleg of extra studiebegeleiding nodig is; biedt dit zelf aan of verwijs de student naar de studentendecaan voor het in gang zetten van een aanvraag.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële) voorzieningen binnen of buiten Saxion.
Afbeelding auditieve beperking