Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en begripsbepalingen

  1. StudieSuccesCentrum: Dienst van Saxion.
  2. Cursussen: het door StudieSuccesCentrum aangeboden onderwijs, zoals workshops en trainingen.
  3. Opdrachtgever: een natuurlijke persoon, die met StudieSuccesCentrum een overeenkomst inzake een door StudieSuccesCentrum te verzorgen cursus sluit.
  4. Partijen: opdrachtgever en StudieSuccesCentrum.
  5. Overeenkomst: de tussen partijen gemaakte afspraken ter zake van cursussen, zoals die tussen partijen zijn vastgelegd conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op iedere tussen StudieSuccesCentrum en opdrachtgever te sluiten resp. gesloten overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een volledig ingevuld en door StudieSuccesCentrum ontvangen aanmeldingsformulier geldt als een aanbod. Na schriftelijke acceptatie van de StudieSuccesCentrum komt er een overeenkomst tot stand.

Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever het voor de cursus verschuldigde bedrag te betalen uiterlijk vóór aanvang van die cursus. Niet tijdige betaling heeft tot gevolg dat de cursist geweigerd wordt deel te nemen aan de cursus.

Artikel 4. Annuleringsregeling

Opdrachtgever is bevoegd de aanmelding te annuleren vóór aanvang van de cursus zoals hierna beschreven.

  • Geschiedt de annulering  tot 10 dagen voor aanvang van de cursus, dan is opdrachtgever geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan 10 dagen voor aanvang van de cursus is opdrachtgever aan StudieSuccesCentrum de volledige cursussen verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan 10 dagen voor aanvang van de cursus mag de cursist zich, na overleg met StudieSuccesCentrum, laten vervangen door een ander persoon.
  • Annulering dient te geschieden per e-mail op het adres van het team Taalexpert van het StudieSuccesCentrum: taalexpert@saxion.nl

StudieSuccesCentrum is, zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, te allen tijde gerechtigd een cursus uit te stellen dan wel te laten vervallen. Indien StudieSuccesCentrum besluit om de cursus te laten vervallen, dan wordt het volledige cursusgeld binnen 6 weken na besluitvorming ter zake, aan opdrachtgever terugbetaald